هر گونه تغییر و تحول در ساختار فرهنگیِ جوامع، امری است طبیعی و ارتباط مستقیم، با سرعت حوادث و پیشامد های تاریخی آن جامعه دارند