این روزها بیانات پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا،در باب شعر بنی آدم اعضای یکدیگرند سعدی بحث داغ شبکه های مجازی شده است.