بهتر است ماسک هایی با اقتباس از شخصیت های ترسناک سینمایی به صورتتان بزنید و در ملاء عام حاضر شوید تا همه از شما بترسند