انقلاب در نحوه ارتباط با مشتری وقتی که 40 سال پیش ویرجین را به وجود آوردم، هدفم این بود که انقلابی در نحوه ارتباط با مشتریان به وجود بیاو…