استفاده از مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در جریان جنگ دوم جهانی به شکل گسترده ای آغاز شد و جالبتر اینکه دولت آلمان نازی نقش حمایتی در گسترش مصرف این مواد در جهان داشته است.