پانزدهم ماه سپتامبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز دموکراسی نامگذاری شده است.