آقاشیر، عطاری محل محموله سفارشی عمه‌خانم را در کیسه سیاه داد دستم و گفت سریع برسان. ساعت ملاقات نبود اما رفتم داخل. عمه جان با خوشحالی کی…