سرانجام بیست و پنجمین سری از فیلم های جیمز باند با تاخیر یک ساله و نیمه بابت پاندمی کرونا به جای آوریل 2020 در انتهای سپتامبر 2021 بر روی پرده سینماها رفت.