داستان طنز | پلاک ۵۲ - Page 6

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: داستان طنز

دوربرگردان, شهرام خان از فرنگ برگشته, طنز

همه چیز درباره مهاجران مزدکی 

من هم تازگی و با مهاجرت خانوادهی صمیمیترین دوستم به کانادا از امروز به جمع شما پیوستم. خب خیلی هم عجیب بود که من به این سن رسیده بودم و از بین اطرافیانم کسی مهاجرت نکرده بود.