مریض اولی می گفت احساس می کند به غیر از خودش، دو نفر دیگر هم در سرش زندگی می کنند. حتی اسم هایشان را هم می دانست.