تابستان فصل تعویض خانه و جابجایی مستاجران است. فصلی است که صاحبخانه ها ناز می کنند و مستاجران ناز می خرند.