جنگ روسیه و اوکراین | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: جنگ روسیه و اوکراین

تاریخ, حیات خلوت, روانشناسی, فرهنگستان۴۴

در سختی های روزگار، سی سوی خود را صدا کنید 

سی سو بیشتر در مورد منفعل نبودن و عمل کردن در برابر مشکلات و شرایط سخت و شکست های پی در پی است. هرچند این مشکلات فراتر از قابلیت و توانایی ها و کیفیتی که از یک فرد به چشم می آید باشد.

خاطرات روانپزشک
دوربرگردان۴۴

خاطرات یک روانپزشک- روح داستایوفسکی 

در مطب نشسته بودم که مردی با ریش کم و بیش بلند وارد شد و بی هیچ حرفی روی صندلی نشست. گفتم: سلام جانم کاری از دست من بر میاد؟ گفت: دکتر دچار افسردگی عمیقی شدیم. گفتم: مگه چی شده؟ گفت: تو مملکت ما یه…