دیروز در مرکز خرید بزرگی در ونکوور پسر عمویم خسرو را دیدم. خسرو زیر لبی با خودش حرف می زد و با عجله به سمت مقصدی نامعلوم می رفت. ابدا متو…