از دیدگاه تاریخی جشن های زیادی در ایران در ارتباط با آتش وجود داشته است مانند: جشن مهرگان، جشن سده و جشن چهارشنبه سوری، به این دلیل که آتش دلیل تکامل نوع بشر بوده است. از نظر معنا؛ کلمه جشن به معنای شادمانی، رقص و…