نخست وزیر گفت که به فصل برداشت محصول نزدیک می شویم و یکی از نگرانی های کشاورزان و باغداران، کمبود نیروی فصلی برای کمک به برداشت محصولات است