کم کم  شهریور عزیز از راه می رسد و به ما پیام می دهد که تابستان زیبا به زودی به پایان می رسد. اما مناسبت های جالبی در این آخرین ماه تابستانی وجود دارد که دانستن آن ها خالی از لطف نیست.