پنج بانک بزرگ کانادایی به دلیل عملکرد نامطلوب فیسبوک در مبارزه با تبعیض نژادی، تبلیغات خود را در این شبکه اجتماعی متوقف می کنند