حقیقت این است که اگر از غرایز خود پیروی کنید و از هر نوع تزئینات رنگی، استفاده کنید مطمئنا بر روحیه شما تاثیر فراوان خواهد داشت و شادی و آرامش را به شما هدیه می کند.