مطمئنا شما هم نمی خواهید فرزندانتان در مورد ویروس کرونا نگران باشند، اما کنترل آنچه آن ها می شنوند و می بینند دشوار است