همه می دانیم که در ایران یک مرد به صورت خودکار از بچگی در خانه و مدرسه و اجتماع یاد می گیرد متجاوز باشد.