تاریخ معاصر | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: تاریخ معاصر

تاریخ, فرهنگستان

زنان سفرنامه نویس قاجاری | قسمت اول : بی‌بی‌ کوکب بختیار 

بی بی کوکب بختیاری را می‌توان نخستین بانوی ایرانی دانست که ضمن مسافرت به فرنگستان (اروپای امروزی) و بازدید از کشور‌ها و شهر‌های مختلف آن، به ثبت وقایع و حوادث سفر خود اهتمام ورزید.