مسجد تاریخانه دامغان از مساجد تاریخی ایران و استان سمنان و دومین مسجد تاریخی ایران به شمار می رود.