خیلی از ما نیکیتا را از برنامه استیج به خاطر داریم. همان زمان که با خواننده ای جوان و با استعداد آشنا شدیم که با مهارت می خواند و می رقصید