در کانادا شرایط متفاوت است و مردم معمولا خودشان در جستجوی خرید بیمه عمر خوب هستند تا از کیفیت زندگی و مال و سرمایه آن ها محافظت کند.