بیتا قربان زاده متولد سال ۱۳۷۵ است. او در سال ۱۳۸۴ با یادگیری اُرف، به دنیای موسیقی پا می گذارد.