تاتر نمایش در ایران اثری در پاسداشتِ بهرام بیضایی که بر اساس کتابی با همین عنوان از وی اجرا می‌رود. دراماتورژ، کارگردان اثر با اجرای گوشه‌هایی از گونه‌های نمایش ایرانی، تماشاچی خود را با سیر تاریخ همراه کرده است.