عمه خانم نشسته است روی نیمکت حیاط آسایشگاه و ناخن‌هایش را که هنوز بلند و خوش فرمند مانیکور می‌کند. -به‌به! عمه جان چه وسایل مانیکورتون خا…