در حالی که همه‌ی لحظات کلیشه‌ای فیلم‌های عاشقانه آزاردهنده هستند و روی رشته‌های عصبی مخاطب پیاده‌روی می‌کنند اما این بار سراغ پنج مورد که جدی جدی وقت بازنشستگی شان فرا رسیده، می‌رویم.