از ۷۷ فیلم رصد شده در سال ۱۳۹۷، ۶۱ فیلم ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی حیا و ۶۰ فیلم مروج وادادگی و تحقیر ملی بوده!این ها را وزیر پیشنهادی برای وزارت ارشاد به عنوان برنامه هایش در حوزه سینما به زبان آورده.