بیست و هشتم ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی دستیابی همگانی به اطلاعات نام گذاری شده است.