ایرانیان و دموکراسی | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: ایرانیان و دموکراسی

شاعران عصر مشروطه, فرهنگستان

ابوالقاسم لاهوتی شاعر مبارز و رهبر شورش لاهوتی خان 

ابوالقاسم الهامی فرزند میرزا احمد الهامی متخلص به لاهوتی در۱۹ مهر ماه ۱۲۶۶ه.ش در کرمانشاه به دنیا آمد. پدرش کفشدوز بود و پدر و پسر هر دو شاعر و آزادی خواه.