در قسمت اول گاهشمار هسته‌ای ایران نگاهی شده است به عمده‌ترین فرازهای برنامه ‌هسته‌ای ایران در سال‌های پیش از انقلاب .