خب ضمن خسته نباشید به همه رای دهندگان و رای گیرندگان عزیز؛ به همه کسانی که چه وقت رای دادن دستاشون جوهری! شد و چه نشد؛ چه اونایی که لیبرا…