در مهرماه سال ۱۳۸۰ خورشیدی و به هنگام چیرگی ددمنشانه طالبان بر گوشه ای از خراسان بزرگ (افغانستان ستمدیده) سروده شد.