آنچه که این نوشتار به آن خواهد پرداخت، مشکلات حضور و صدمات احتمالی حیوانات وحشی به خانه های مسکونی است.