شمار رهبران تجاری که ترجیح داده‌اند در انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری آمریکا سکوت اختیار کنند، نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.