یکی از درباریان به نام داموکلوس همیشه عادت داشته که پادشاه را یک حکمران با صلاحیت و نمونه کامل خوشبختی و شادکامی معرفی کند.