به عنوان نویسنده ای که در طول یک سال گذشته نوشته هایش را دست کم در گوزن طولانی مطالعه کرده اید می خواهم در همین آخر سالی و آغاز پرشکوه سال آینده دست به اعترافاتی بزنم.