در گپ و گفت این هفته پای صحبت مردی بزرگ نشستیم که دختر عزیزش را در حادثه دلخراش آتش سوزی در یک سفر دانشجویی در پاریس در سال ۲۰۱۱ از دست داده است.