حافظ خوانِ شهرِ ما، پرده نشینِ غیب شد


اینکه محمدرضا شجریان ، استادی بی بدیل در هنر ایران زمین است ، شکی نیست اما آنچه که او را در قلب ایرانی و تاریخ ما جاودانه نگاه خواهد داشت، این است که در ایران ماند و در سخت ترین روزها با شجاعت و صداقت از حقوق و آزادی مردمش دفاع کرد. آن شجاعتی که از دیگر هنرمندان تا حالا دیده نشده است.


حافظ خوانِ شهرِ ما، پرده نشینِ غیب شد

خسروی عندلیب،بلبلِ جگر خونِ بی صدا
کارتون : محمدرضا میر شاهولد
PELAK52 Media and Advertising Inc.

Vancouver : 586 Silverdale Pl, North Vancouver, BC V7N 2Z5

(778)682 6253 (778)929 5362

Toronto :15 Carousel Crescent ,RichmondHill, ON, L4E 3X7

(416) 875-8543

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn - Grey Circle