گزیده ای از سخن بزرگان در طول تاریخ که مطالعه آن ها به ما کمک می کند کمی بیشتر و خارج از چارچوب های معمول، بیاندیشیم.