قسمت دوم: سر انجام ، حاجی پس از پشتِ سر گذاشتنِ بلاد کفر و دیدنِ مظاهرِ متمدنانه و آثارِ مُکتَشفانه ی دنیای فَرنگیه ، خیالاتش از هر گونه …