آخرین شماره مجله پلاک52

دسته: تئوری های نارنجی

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

فایده گرایی، بدون تعارف! 

 فایده گرایی ریشه انتخاب فایده باوری، اصالت سود و نفع، سودمندگرایی یا یوتیلیتاریانیسم (Utilitarianism)؛  جرمی بنتام به عنوان بنیانگذار فایده گرایی می گوید :  طبیعت، انسان را تحت سلطه دو ارباب قرار داده است؛ درد و لذت. ( و یا همان سود و زیان)   با…

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

سازش با ساز مخالف 

ساز، ریشه سازگاری است نواختن ساز هنر است و هنرمندانه نواختن، ثمره تمرین، ممارست و همنشینی مستمر با ساز خواهد بود. از سویی دیگر، سازگار بودن یا سازش هم نوعی هنر است که برای شکوفایی آن، تمرین لازم است. باید در معرض شرایط، افکار و…