واقعیت این است مغز ما برای تصمیم سازی و هدایت ، به دریافت اطلاعات وابسته است و کیفیت اطلاعاتی که ما با آن درگیر هستیم تا حد زیادی ادراک، باورها و نگرش های ما را تعیین می کند.