مکزیک کشور جالبی است. مردمانی دارد که در ظاهر و باطن و اخلاق و رفتار به ما ایرانی ها شباهت زیادی دارند. کتاب تاریخ شان هم مثل ما پر فراز و نشیب است.