دوربرگردان - ۴۰ | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

دسته: دوربرگردان – ۴۰

چگونه یک بحران را مدیریت کنیم
دوربرگردان, دوربرگردان - ۴۰, شهرام خان از فرنگ برگشته

چگونه یک بحران را مدیریت کنیم یا چطور مدیریت را بحران کنیم!؟ 

در ماه گذشته شاهد شیوع دوباره …. نه بابا کرونا منظورم نیست. با این ویروس دیگه عجین شده ایم و کاری به کارش نداریم. در ایران خانه زاد شده و بیشتر از عملکرد خودمان هم به ما آسیب نمی زند. خواستم بگویم شاهد شیوع دوباره…

دوربرگردان - ۴۰

دامادهای شبانه‌روزی ! 

تو ماه گذشته بیشتر صحبت رسانه‌های مختلف اعم از حقیقی و مجازی در محور ازدواج جوونا و وام ازدواج و تشویق به فرزند آوری و بحث‌های مربوط به چندهمسری بود و به طور کلی خیلی روی زوج‌های جوون خصوصا آقا دومادا تمرکز شده بود.

فحش می گویم و از گفته ی خود دلشادم
دوربرگردان - ۴۰

فحش می گویم و از گفته ی خود دلشادم – قسمت اول 

متاسفانه تفکرات مردسالارانه در فحش سازی هم خود را داخل کرده زیرا بسیاری از فحشها مستقیماً خارمادر، عمه و ننه آدم را هدف قرار داده اند و مابقی خانمهای فامیل نظیر خاله تا حدودی جان سالم به در برده اند. البته پدر هم چندان بی نصیب نبوده ولی فحشهای زن محور از مردمحور بیشتر است. اخیراً با پیشرفتهایی که در جنبشهای زنان بوجود آمده خانمها هم به حقوق حقه خود آگاهی یافته اند و خواهان آنند که فحش ها منحصر به موارد بالا نباشد و فحش هایی هم برای آقاجان، داداش، خان عمو، خان دایی و … ابداع شود تا خانمها هم در مراودات روزانه بتوانند از آنها استفاده کنند.