افشین حر | پلاک ۵۲ - Page 4

آخرین شماره مجله پلاک52

نویسنده: افشین حر

به نظر منِ نوعی, دوربرگردان, طنز

روی شاخِ شاخص 

برای تعیین میزان بانمکی یا بی نمکی جوامع بشری استفاده می شود. یک نظرسنجی نشان می دهد آمریکایی ها شوخ ترین و آلمانی ها خشک ترین مردم جهان اند. من این نظرسنجی را قبول ندارم زیرا مغرضانه است و ما ایرانی ها را لحاظ نکرده.