طنز پرداز : شهرام شهیدی

قبلا عرض کردم که در روزهای همه گیر شدن ویروس کرونا در جهان در شهر فرانکفورت زمین گیر شده بودم. از آن جایی که این سکونت اجباری مدت زیادی طول کشید با زحمت فراوان و با تلاش یکی از دوستان خوبم یک آرایشگر پیدا کردم که در روزهای ممنوعیت این شغل در آلمان، یواشکی و زیرزمینی موی مردم را کوتاه می کرد.

رفیقم که گفت یک آرایشگاه زیرزمینی بلد است انتظار داشت من بگویم واوووووو. نمی دانست که ما در ایران به چیزهای زیرزمینی عادت داریم. کنسرت زیرزمینی داریم چه برسد به آرایشگاه زیرزمینی.

خلاصه وقتی رسیدیم آن جا و اسم رمز را گفتیم در باز شد و رفتیم تو . آرایشگر یک جوان چینی بود که معلوم بود مثل ما تازه به زیرزمین منتقل نشده و سابقه خوبی در فعالیت های زیرزمینی دارد. حین حرف زدن فهمیدم در چین قلیان و تئاتر و انیمیشن هم زیرزمینی شده.

البته این آرایشگر چینی انگار خیلی به کار آرایشگری وارد نبود. همین طور که حرف می زد و کار می کرد اول پشت گوشم را برید و بعد پشت گردنم را. من که از درد می خواستم فریاد بزنم اشک توی چشمم جمع شده بود.

آرایشگر چینی گفت « فکر کنم دلت برای وطنت خیلی تنگ شده که این طور گریه می کنی. »

رفیقم که متوجه ناراحتی من شده بود و فهمیده بود این مرد چینی هم می خواهد ذهن مرا منحرف کند گفت این رفیق چینی ما خیلی کارش خوبه. برای سنجیدن یک کار نباید درد و رنج را ملاک قضاوت قرار بدی. بلکه باید عملکرد و ماحصل کار را ببینی .

آرایشگر چینی گفت:

درسته. البته چون هرکس در آیینه یک جور خودش را قضاوت می کند ما در اینجا آیینه نداریم. من از چین می آیم و حتما می دانید که در چین فرد و این که چه بر سرش میاد مهم نیست. این خلقه که خیلی مهمه.

رفیقم به او گفت این قدر رفیق مرا نترسان. بهش بگو که اگر احیانا کار خراب شد آدمی نیستی که مسئولیت نپذیری و حتما برای جبران چیزی به او می دهی. مرد چینی با سر حرف او را تایید کرد.

رفیقم دوباره پرسید الان یعنی اگر بگوید موهایش خراب شده به او چه می دهی؟

آرایشگر چینی خندید و گفت: کت و کلاهش را می دهم که برود .

باز من تعجب نکردم و چیزی نگفتم. کار که تمام شد رفیقم از من پرسید: خیلی خونسردی ها. هیچی نگفتی.

جواب دادم: تنها چیزی که امروز و این جا  فهمیدم اینه که این رفیق چینی تو برای آرایشگری ساخته نشده. اگر در ایران بود حتما سیاستمدار خوبی می شد. چون هم خوب ماستمالی می کنه. هم اجازه دخالت و اظهار نظر به کسی نمی ده و هم بلده مال خود آدم را به عنوان جایزه به خودش قالب کنه.