شاعر : افشین حُر

 

خانه ی امن مفاخر، ونکوور

مقصد هر میلیونر، ونکوور

قبله ی تو، کعبه ی آمال من؟

در کجا گردیده دایر؟ ونکوور

جای عیّاران و طرّاران رِند

مرکز جمع ذخایر، ونکوور

با هجوم چینی و هندو و فارس

خورده است از چند جا جِر ونکوور

لانه ی مرغ سعادت، شهر عشق

سرزمین نور و لیزر، ونکوور

در میان شهرهای خوب غرب

هست مانند جواهر ونکوور

بهترین امکان تحصیلات را

می دهد، حتی اکابر ونکوور

طلعت و پروین و کَل تیمور را

می کند میسیز و مستر ونکوور

مال ما گردیده و حالا شده

جزء ایران معاصر ونکوور

عاجز از وصف توانمندی ماست

چون زبانش هست قاصر ونکوور

از حضور ملت ایران زمین

می برد حظ، حظّ وافر ونکوور

«بنده از بی چادری در خانه ام»

که نرفتم مثل سایر ونکوور

عاقبت یک روز قسمت می شود

می روم با بشکن و قر ونکوور

ونکوور صرفاً مثال شعر ماست

در جهان دارد نظایر ونکوور