صفحه گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسبت روز  تربیت‌بدنی  در تازه‌ترین مطلب  واژه‌شناسی  خود به  پارکور  پرداخته و آورده است:

 واژه کهن «پاژن» برای نامیدن نوعی بز کوهی به کار رفته است که گذرگاه‌های کوهستانی را به چابکی طی می‌کند. گروه واژه‌گزینی ورزش، با گسترش معنایی از نوع استعاری، این واژه قدیمی و کم‌بسامد را به عنوان معادل واژه parkour انتخاب کرده است.

حاجی واشنگتن در ینگه دنیا – قصه سوم

این شیوه واژه‌گزینی از لحاظ علمی  نوگزینی  نامیده می‌شود. منظور از نوگزینی گسترش معنایی آگاهانه واژه‌ای موجود و افزودن معنا و کاربردی جدید به آن است.


دلیل استفاده استعاره‌وار از واژه  پاژن  در معادل‌گزینی برای ورزش پارکور ، شباهت حرکات متنوع و سریع به‌کاررفته در این ورزش با جهش‌ها و پرش‌های سریع بز کوهی یا پاژن است!